•    Conform HG.714/2022 sistemele individuale adecvate( fose ) care realizeaza epurarea apelor uzate si care descarca apele uzate epurate direct sau indirect in corpurile de apa si suprafata sau subterane in conditiile art. 16,alin (1) lit. d) din Legea apelor nr107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare , detinatorii acestor sisteme au obligatia obtinerii avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor conform art.50alin.(1) din legea nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • emiterea avizului de gospodarire a apelor se face pe baza unei documentatii care sa contina elementele constructive si performantele tehnice ale sistemului individual adecvat, parametrii de calitate a apelor uzate epurate , caracteristicile solului si/sau ale corpului de apa de suprafata sau subteran in care sunt descarcate apele uzate .
 • Autorizatia de gospodarire a apelor prevazuta la alin. 1 va include obligatiile detinatorului sistemului de exploatare , conditii de functionare , monitorizare si raportare a calitatii apelor epurate descarcate .
 •  pentru emiterea avizului de gospodarire a apelor mentionata  sunt necesare si urmatoarele documente :
 • procesul verbal de recptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte ca au fost verificate etansarile.
 • certificate de calitate /conformitate pentru bazinele administratiile de epurare achizitionate de la producatori .
 • In indeplinirea obligatiei prevazute la art. 4 lit. i) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr 241/2006 , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , autoritatile publice locale au obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrtativ teritoriala , in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii.
 • Sistemele individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizația de
  construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991
  privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Bazinele vidanjabile etanșe sau sistemele de epurare a apelor uzate vor putea fi instalate doar cu respectarea
  indicațiilor tehnice de montare și utilizare stabilite de producătorul/furnizorul instalației.
 • (1) Apele uzate epurate prin sistemele individuale adecvate vor respecta la descărcarea în resursele de apă
  prevederile art. 7 alin. (3) din Planul de acțiune privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane,
  prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Proprietarii sistemelor menționate la alin. (1) și care funcționează în conformitate cu art. 7 alin. (1) au obligația
  realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, și
  raportării acestora către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.
 • Pentru sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate se va încheia un contract cu o firmă de
  vidanjare în vederea transportului apelor uzate la o stație de epurare.
 • Pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație,
  printro firmă acreditată de vidanjare.
  (2) Intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de
  epurare sunt înscrise în registrul prevăzut la art. 10 alin. (1).( Registrul de evidenta a foselor al UAT .)
  (3) Firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de
  epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului.
 • Recepția la terminarea lucrărilor privind sistemele individuale adecvate se realizează de către o comisie de
  recepție la care participă și un reprezentant/reprezentanți al/ai unității administrativteritoriale pe raza căreia au
  fost executate acestea, precum și un reprezentant al agenției județene pentru protecția mediului, care vor semna
  procesulverbal de recepție la terminarea lucrărilor.
  (2) Recepția se realizează pe baza analizei de către comisia de recepție a documentelor puse la dispoziție de către
  proprietarul sistemului de colectare adecvat și a inspecției vizuale, precum și prin verificarea conformării
  construcțiilor cu proiectul tehnic și a certificatelor de conformitate a echipamentelor sistemelor individuale
  adecvate, inclusiv a etanșeității instalației.
  (3) Deținătorul sistemelor care se supun recepției este obligat să pună la dispoziția comisiei de recepție toate
  documentele care atestă conformitatea și să faciliteze verificarea etanșeității construcțiilor și instalațiilor.
  Articolul 18
  (1) Controlul conformării sistemelor individuale adecvate se va realiza de către Garda Națională de Mediu pe baza
  unei planificări stabilite anual, împreună cu reprezentanții unităților administrativteritoriale.
  (2) Controlul va include o verificare a registrului sistemelor individuale adecvate și a contractelor de vidanjare și de
  descărcare întro stație de epurare.
  (3) Planificarea anuală se realizează în ultimul trimestru al anului în curs, pentru anul următor, cu excepția primului
  an, în care planificarea se realizează în prima lună după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de aprobare a
  prezentelor criterii.
  (4) Pentru sistemele individuale adecvate care realizează și epurarea apelor uzate se vor verifica integritatea
  instalațiilor și gradul de epurare a apelor uzate pe baza analizelor efectuate în procesul de monitorizare.

 

Extras din HG. 714/2022 Criteriile pentru autorizarea/constructia /inscrierea/inregistrarea /controlul , exploatarea si intretinerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate din 26.05.2022.

 


FIȘIERE ATAȘATE