Nr: 29 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 29 din 31.03.2020
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020