H O T Ă R Â R E Nr. 8 din 01.02.2023 privind  adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pentru  anul 2023 şi estimări pe anii 2024-2026