H O T Ă R Â R E Nr. 53 din 31.07.2023 privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,  județul Bacǎu  pe anul 2023