H O T Ă R Â R E Nr.16 din 09.02.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2023