D I S P O Z I Ţ I E Nr. 94 din 22.03.2023 privind delegarea atribuțiilor de secretar general al comunei Colonești, județul Bacău d-nei Vînău Petronela avand functia publică de consilier superior in cadrul Compartimentului de stare civilă din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, județul Bacău