D I S P O Z I Ţ I E Nr. 86 din 01.03.2023 privind desemnarea d-lui Vânău Vasile – Cristinel consilier superior in Cadrul Compartimentului financiar – contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, județul Bacău responsabilă cu implementarea aplicatiei e – token pentru distribuirea salariilor cu cont CEC Bank SA;