D I S P O Z I Ţ I E Nr. 159 din 08.05.2023 privind stabilire drepturi salariale d-nei Sofronia Mihaela Teodora avand functia contractual de, consilier, grad profesional debutant, studii superioare, gradatia 1, în cadrul Compartimentului de protectie socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonesti, județul Bacău