D I S P O Z I Ţ I E Nr. 149 din 08.05.2023 privind stabilire drepturi slariale d-nei Huluba Irina Elena avand funcția publică de consilier, grad profesional principal, clasa I, în cadrul Compartimentului de achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău