Comuna Colonești este situată în partea de est a județului Bacău, la limita cu judeţul Vaslui, amplasată la 45 km de municipiul Bacău.

Comuna se învecinează cu:

 • la Nord, comuna Plopana și comuna Odobești
 • la Est, comuna Dragomirești, județul Vaslui
 • la Vest, comuna Stănișești și comuna Izvoru Berheciului
 • la Sud, comuna Răchitoasa

Suprafața totală a teritoriului administrativ al comunei este de 4468 ha teren, din care teren agricol 3078,4 ha, păduri 1118 ha, ape 25,69 ha, căi de comunicații 103,69 ha, neproductiv 59,45 ha.
Din totalul terenului, 4101,31 ha reprezintă teritoriu extravilan, iar 366,69 ha teritoriu intravilan.

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei este situat în Podișul Bârladului, zona Colinelor Tutovei, caracterizat printr-un relief variat alcătuit din culmi deluroase, ondulate în direcția nord-sud cu înălțimi ce variază între 300-500 m culminând cu înălțimea de 561 m în dealul Doroșanu. Versanții au pante mari, prezintă eroziuni de suprafață de toate gradele.

Teritoriul comunei face parte în întregime din bazinul hidrografic al pâraului Zeletin.

Comuna nu dispune de resurse naturale, de materii prime și materiale deosebite în afara fondului forestier.
Principalul profil economic al comunei este agricultura, terenul agricol reprezentând 70% din suprafaţa totală.

Creșterea animalelor și păsărilor se realizează în sistem gospodăresc individual.

Din punct de vedere administrativ comuna are în componența sa satele: ZapodiaColoneștiCăliniSpriaSatu-NouValea Mare.

Populaţia comunei numără 2189 locuitori din care 1055 bărbați și 1134 femei.

În comuna Colonești anual se organizează următoarele evenimente:

 • Săptămânal în ziua de Sâmbătă se desfășoară târgul săptamanal
 • Pe 29 iunie de Sfinții Petru și Pavel – se organizează Ziua Comunei Colonești – ocazie cu care administrația locală organizează bâlci și spectacole artistice
 • Prima Duminică din luna Octombrie se organizează ziua vârstnicilor
 • În luna August Cupa Colonești la fotbal cu participarea a mai multor comune
 • Pentru anul acesta se dorește ca în prima Sâmbătă a lunii Decembrie să se organizeze prima ediție a unui târg de expoziție cu produse tradiționale locale.
În comună funcționează 4 școli generale din care: 2 școli cu clasele I – VIII (una în satul Colonești cu un efectiv de 151 de elevi și una în satul Spria cu un efectiv de 87 de elevi) 2 școli cu clasele I – IV (una în satul Călini cu un efectiv de 45 de elevi și una în satul Satu Nou cu un efectiv de 35 de elevi).

În privința învățământului, pe raza comunei Colonești funcționează un număr de 3 grădinițe, în satele Colonești (2 grupe – 40 preșcolari), Călini (1 grupă – 16 preșcolari), Satu Nou (1 grupă – 20 preșcolari).         Comuna Colonești este situată într-o zonă defavorizată economic, unde copiii sunt obligați, pentru a trăi, să muncească în gospodăriile proprii și nu numai. Singura sursă de educație și instruire rămâne școala și din această cauză administrația locală în ultimii ani s-a concentrat pe o serie de proiecte spre a veni în sprijinul dezvoltării învățământului cum ar fi:

a) Construirea de școli noi care întrunesc condiții moderne de studiu și care în momentul de față sunt o mândrie pentru localnici:

– Școala cu clasele I-VIII Colonești (finalizată),

– Școala cu clasele I-VIII Spria (finaliztă),

– Școala cu clasele I-IV Satu Nou (finalizată),

– Școala cu clasele I-IV Călini finalizată

– Grădinița Colonești care va fi dotată cu un grup sanitar modern și încălzire centrală

b) Dotarea cu baza materială a învațământului:

– Achiziționarea unui microbus Mercedes cu 16 locuri prin donația realizată de Asociația româno- franceză AMITIE ROUMÀINE cu ajutorul căruia elevii fac naveta;

– Dotarea fiecărei școli din cele 4 cu laboratoare de informatică;

– Dotarea școlilor cu material didactic;

– Echiparea cu centrale termice a fiecarei școli;

– Amenajat bază sportivă unde copiii își desfășoară orele de sport,

– Amenajarea curților interioare a școlilor,

– Realizarea a 3 parcuri de joacă în comună,

– Dotarea unei săli de joacă pentru preșcolarii din grădinița Colonești cu ajutorul Fundației de Sprijin Comunitar și printr-un proiect micro-grant Educație și Consiliere pentru Copil și Familie Colonești finanțat de UNICEF Romania,

În anul 2011 prin programul demarat de Consiliul Județean Bacău la inițiativele președintelui Dragoș Benea, prin grija administrației locale, a fost înființată pe o suprafață de 1ha o frumoasă livada de meri și pruni care a fost îngraditaă și poartă denumirea de ”Livada Copilăriei”, livadă ce a fost realizată cu scopul de a fi îngrijită de elevii comunei și de a le dezvolta acestora simtul gospodăriei.

În prezent  în comuna Colonești se derulează proiectul ,,Inițiativa- Localitate Prietenă a Copiilor”, prin care copiii vor fi implicați în programele și deciziile publice care le influențează viața și viitorul.

În comuna Colonești nu există ”Casă de Cultură” dar prin eforturile administrației locale într-o fostă moară boierească a fost amenajat Căminul Cultural în care se desfășoară frumoase activități artistice pe a cărui scenă a prezentat printre alții un repertoriu și artistul FUEGO sau ansamblul folcloric local în fața unor oaspeți din Franța și Republica Moldova.

Construirea unei Case de Cultură este vitală deoarece este absolut necesară iar administrația locală încearcă să realizeze acest lucru punând la dispoziție terenul necesar accesând diferite programe pentru găsirea sursei de finanțare.

Biblioteca Comunală Colonești, dotată cu peste 8000 de volume, a fost înființată în anul 1953 si a funcționat în mai multe locații. În prezent biblioteca ocupă trei săli în Sediul Vechii Primării. Aici utilizatorii se bucură de un ambient plăcut și beneficiază de toate serviciile oferite de bibliotecă. Pe lângă serviciul de bază al  bibliotecii și anume împrumutul de carte , Biblioteca Comunală Colonești oferă accesul gratuit la internet pentru toți locuitorii comunei datorită faptului că  biblioteca beneficiază  din anul 2011 de programul ,,BIBLIONET’’.

Activitățile culturale  organizate de bibliotecă se desfașoară conform Programului anual de activităti și a Proiectelor de parteneriat educațional încheiate cu Biblioteca Școlară a  Școlii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu’’ Colonesti .

Biblioteca joacă rolul ei unic în procesul de formare general umană și rămâne singura redută de acces, prin care omul obișnuit și specialistul contemporan , pot intra în contact cu cu ceea ce semenii noștrii au creat.

,,Biblioteca este punctul cheie al comunitătii, cartea și lectura pot dezvolta comunitatea spre bine.’’

PROGRAMUL BIBLIOTECII COMUNALE COLONESTI:

Luni-Joi  08,00-16,00
Vineri – 08.00-14,00
Sambata  si Duminica – liber

Facebook- https://www. facebook.com/ Biblioteca Comunala Colonesti

În comună există trei biserici ortodoxe:
– biserica cu hramul Sfântul Neculai construită în anul 1673, fiind cea mai veche biserică de pe teritoriul comunei
– biserica cu hramul Sfântul Dumitru construită din anul 1809
 biserica Sfinții Voievozi din satul Valea Mare

Cele două biserici și Școala din satul Colonești sunt monumente istorice conform M.O.670 bis/1.X. 2010

Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresa Datare
1 BC-II-m-B-00821 Biserica de lemn ,,Sf. Dumitru,, Satul Colonești 1809
2 BC-II-m-B-00814 Biserica din paiantă și vălătuci ,, Sf. Nicolae,, Satul Colonești 1673
3 BC-II-m-B-00813 Scoala Satul Colonești 1908

Cea mai veche biserică de pe teritoriul comunei Colonești este cea din Valea lui Matei construită în anul 1673, din paianta și valatuci, dar se crede că inițial a fost tot din bârne. În recensămintele anilor 1772-1774, în Colonești figurau doi preoți care credem că slujeau la această biserică.

Întrucât pe raza comunei funcționează patru biserici ortodoxe și 1 penticostală, din care 2 monumente istorice, datorită faptului că enoriașii sunt săraci, administrația locală a contribuit cu fonduri importante la construirea (biserica Spria), întreținerea, dotarea și amenajarea (bisericile Sf. Dumitru Colonești, Sf. Neculai Colonești și Sf. Mihail și Gavril Valea Mare) acestora.

În catagrafia bisericilor Moldovei din anul 1809 la biserica Sf. Nicolae, figurau doi slujitori, pe nume Antohie Ungurul și Vasile Bercu. Despre această biserică se spune că ar fi aparținut întâi unui schit, fiind acoperită la început cu stuf, apoi cu șindrilă iar în prezent cu tablă. Un stejar falnic, de vârstă multiseculară, care a servit până nu demult drept clopotniță (între crengile groase ale acestuia au fost fixate clopotele) ne amintește de codrii legendari de altădată ai Zeletinului. Dacă această biserică nu mai păstrează identitatea celei dintâi din cauza reparațiilor făcute, în interior se mai păstrează sistemul de boltire original, minunata catapeteasmă, strana arhierească cu tălpile formate din doi balauri cu trupuri de lei sculptate în rondbos.

Catapeteasma de la această biserică are splendida pictură care s-a păstrat în original, executată cu înaltă măiestrie artistică, probabil într-un centru specializat, aparținând secolului al XVIII-lea.

La valoarea deosebită a icoanelor de pe cele trei registre ale tâmplei se adaugă minunata decorație a coronamentului precum și a ramelor, realizată diferit de la un registru la altul, cu frunze de acant și de laur.
La toate acestea se adaugă splendida decorație a ușilor diaconești în volute spiralate, coloanele bogat împodobite cu frunze de la baza tâmplei, elemente specifice stilului baroc moldovenesc. Una din icoanele împărătești are însemnat pe spate, cu cărbune, anul 1843, altă însemnare, 1889 s-a sfințit biserica Sf. Neculai, ne ajută să deducem că o reparație importantă s-a terminat la acea dată.
În fața iconostasului este o icoană mare a Maicii Domnului, montată într-un frumos suport. Pe ea se poate citi în slove chirilice însemnarea: ”Această sfântă icoană cu strana ei s-a făcut cu cheltuiala a: dascăl Antohi Ungur și soția sa Mărioara și fiii lor spre vecinica lor pomeniri 1880 octomvri 25”. Acest Antohi Ungur l-am regăsit în catagrafia din anul 1809, în care erau cuprinse bisericile din Moldova dinaintea ocupării Basarabiei.

Planul treflat al acestei biserici a fost mult lărgit la reparația capitală din anul 1899, când a fost rotunjită absida altarului, acoperită în exterior cu scândură și încărcată cu vălătuci. Lărgirea exagerat de mult a absidelor laterale a dat naștere unei bolți uriașe, pe 8 laturi, lipsită de nervuri. La fel se prezintă și bolta pronaosului, pe patru laturi, unde scândurile au fost bătute cu cuie făcute de fierar. Cheile de la cele două bolți sunt absolut originale, fiind făcute din trunchi de copac, tăiat scurt, decorate cu semnul crucii și ornamentate ”în unghie”. Biserica aceasta, fiind cea mai veche de prin aceste locuri, păstrează un prea frumos iconostas, adevărată capodoperă a artei medievale molodovenești.

Deoarece lăcașul din Valea lui Matei aparține răzeșilor din Colonești, medelnicerul Vasile Vidrascu și soția sa Maranda au ridicat o biserică pe moșia lor, în anul 1832, după cum rezultă din pisania de deasupra intrării: ”1832 mai treiu cine au facut Vasa(le) Vidr(ascu) m(e)d(e)l(ni)cer”. Biserica fiind terminată, la 25 iunie 1835, medelnicerul V. Vidrascu, ctitorul bisericii, recomandă un candidat pentru a fi făcut preot la acea biserică. Biserica parohială din Colonești a avut de la început hramul ”Sf. Trei Ierarhi” (Vasile, Nicolae, Haralambie), între timp schimbandu-se în ”Sf. Dumitru”. În anul 1936 lăcașul se afla în stare mediocră de conservare, din cauza timpului îndelungat care s-a scurs de la ultima reparație, făcută de I. Coada în anul 1897. Alte izvoare menționează că biserica ar fi fost reparată în anul 1860, iar apoi a fost întreținută de răzeși, având o suprafață de 5 falci și 60 de prăjini.

Din inscripția de pe clopotul mare de la acest lăcaș aflăm că biserica a avut și un al doilea rând de ctitori, în persoana lui Gheorghe Apostoleanu și a soției acestuia, Smaranda, proprietarii moșiei Colonești. ”Acest clopot a fost dăruit în anul 1894 bisericii din Colonești cu hramul Sf. Vasile, Neculai și Haralambie de către Gheorghie și Smaranda Apostoleanu proprietarii moșiei Colonești, ctitorii acestui sfânt lăcaș, iar în anul 1827 a fost dat la turnat din nou de către Gheorghe V. Apostoleanu proprietarul moșiei Colonești: Fabricat de Bărbulescu-Galați”. Nu departe de aici se aflau curțile boierești, lăcașul fiind cunoscut ca biserica lui Apostolenu. Biserica de lemn ”Sf. Dumitru” din Colonești se înscrie în categoria de lăcașuri cu planul trilobat, continuând seria cu celor cu planul dreptunghiular din secolele anterioare, cărora meșterii de mai târziu i-au adăugăt absidele laterale.

Având planul dreptunghiular la pronaos, cu absidele laterale pentagonale și ce a altarului pe cinci laturi, nedecrosată, biserica de lemn din Colonești domină cu turnurile ei împrejurimile, fiind observată până departe pe valea Zeletinului. Ea străjuiește de un veac și jumătate liniștea acestor locuri, de aici, de pe înălțimea versantului apusean a colinei unde a fost durată de ctitori. Doar în ultimii ani, forțele tectonice ale straturilor de argilă o amenințau. Oamenii ajutați de mașini au canalizat pământul răvășit, făcandu-i drum de scurgere înspre altă direcție. Dar pentru a o ancora mai puternic de sol este necesară restaurarea fundației și consolidarea ei, iar în partea de nord și de est se simte nevoia unui parapet din beton armat, care să o protejeze împotriva unor eventuale alunecări de teren.

Aspectul exterior al bisericii s-a schimbat în urma efectuării celor două reparații din anul 1897 și respectiv 1957. A fost acoperită în exterior cu scândură, s-a închis pridvorul de pe latura de vest, a fost înlocuit acoperișul de șindrilă cu altul de tablă, și tot cu tablă a fost acoperit în întregime turnul de deasupra pridvorului. Cu ocazia acelorași reparații au fost dublate ferestrele de pe latura de sud a pronaosului și naosului din care numai una mai păstrează motivele decorative originale.

În interior, biserica a fost tencuită cu ocazia reparației din anul 1957, iar pereții au fost pictați cu ulei. Acest mod de decorare a pereților interiori a unei biserici de lemn moldovenești constituie un caz de excepție, acestea fiind împodobite de regulă cu icoane pictate pe lemn, de o deosebită valoare artistică. De la frumosul pridvor deschis de altădată nu s-au mai păstrat decât trei stâlpi frumos sculptați la capete, legați între ei la partea superioară de arcade minunat decorate. Pe ancadramentul ușii de la intrare, ctitorul a pus să se sculpteze în tehnică reliefului înalt doi carpeni simetrici ce se opresc de o parte și de alta a pisaniei; din loc în loc, lalele și frunze umplu golurile meandrice ale curpenilor. Înainte de a păși pragul bisericii, vizitatorul poate citi un panou ce se află deasupra pisaniei, pe care scrie: ”Construită în anul 1832. Restaurată în anul 1957 sub arhipastoria Episcopului Teofil al Eparhiei Romanului și Hușilor și Paroh al bisericii Preotul Vasile Gherasim, cu concursul epitropilor și comitetul de reconstrucție, contribuind toți enoriașii din parohie și din parohiile vecine”.

Se spune că în biserică, sub dușumea, s-ar afla mormântul ctitorului Vasile Vidrascu, iar pe unul din pereți ar fi fost portretul acestuia, pe pânză, în mărime naturală, ținând un chivot în mână. Această pânză ce reprezintă portretul ctitorului, aflată în prezent în orașul Buhuși, se cere a fi redată lăcașului de care aparține de drept. Din pronaosul dreptunghiular, cu tavanul drept, se face trecerea în naos printr-o intrare bolțită, decupată într-un perete. În dreptul absidelor laterale se înalță o boltă cu baza octogonală, cu nervuri ce se întâlnesc în cheia de boltă, de forma unui disc. În altarul pentagonal, cu tavanul drept, se află rânduite cu grijă mai multe icoane vechi, pictate pe lemn. Pe masa de zid a altarului, de formă pătrată, stau acoperite obiectele de cult de mare valoare. Catapeteasma nu mai păstrează vechea pictură, fiind repictată în anul 1960. Din nefericire, pictura nouă nu se ridică la valoarea celei vechi, neavând calități artistice deosebite. Icoanele împărătești și icoana hramului sunt originale, fiind pictate în maniera clasică, respectând cu strictețe canoanele picturii bisericesti și având valoare artistică.

Ușile împărătești, de factură nouă (1967), sunt bogat împodobite, cu ghirlande de frunze dispuse în formă spiralică și meandrică, sfârșind la capete cu medalioane în formă de frunză, în care sunt înscrise figurile tipice ale evangheliștilor, împreună cu Gavriil și Maria Fecioara. Strane de factură nouă mărginesc laturile absidelor, pe un postament anume făcut. Textile de interior locale, laicere ”în poduri” simple, scoarțe ”în roate”, stergare bătrânești, toate împodobesc înteriorul bisericii. Din tezaurul de carte veche cu care a fost înzestrat lăcașul s-au mai păstrat un număr de 5 exemplare, datând din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Cele două biserici din Colonești sunt reprezentative pentru categoriile sociale cărora le aparțin ctitorii săi. Cea din Valea lui Matei, ridicată de răzeși, este joasă, asemănătoare unei case de răzeși înstărite de prin partea locului.

Elementele arhitecturale și soluțiile construcției sunt proprii arhitecturii țărănești din zona Colinele Tutovei, de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Cealaltă biserică, ctitoria boierului Vasile Vidrascu, este semeață, de proporții mari, cu elemente decorative din artă cultă. Această arhitectură a exprimat stare socială a boierimii moldovenești în expansiune, din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Aceștia, ctitorind biserici de lemn sau de zid, după exemplul voievozilor moldoveni, ctitori și ei la rândul lor, puneau să li se facă portretul și lăsau drept poruncă urmașilor săi să îi ingroape în sfântul lăcaș.

ARBORE MONUMENT AL NATURII- STEJARUL DIN CURTEA BISERICII CU HRAMUL SF. NICOLAE COLONEȘTI

Prin grija autorităților locale, în anul 2021,  falnicul stejar din curtea bisericii cu Hramul Sf. Nicolae (Biserica Corbu), de care se leagă multe povești spuse de bătrânii satului, a fost declarat monument al naturii, în urma raportului primit de la I.N.C.D.S. ,,Marin Drăcea,, Câmpulung Moldovenesc, din care rezultă următoarele caracteristici:

 • DENUMIREA ȘTIINȚIFICĂ – QUERCUS ROBUR
 • DENUMIRE POPULARĂ – STEJAR- arbore de mari dimensiuni cu tulpina dreaptă, coroana larg ramificată, cu frunze crestate cu lobi dispuși regulat și fructul o ghindă
 • LOCALIZARE– în curtea Bisericii Ortodoxe cu Hramul Sf. Nicolae (Corbu)
 • REGIMUL DE PROPRIETATE AL TERENULUI
 • ELEMENTE DENTROMETRICE
SPECIFICĂRI DATE ÎN URMA

MĂSURĂTORILOR

OBS.
Vârsta 173 ani  
Înălțimea arborelui 18,53m
Circumferința tulpinii 471cm
Diametru tulpinii, inclusiv scoarța 151cm
Raza tulpinii fără scoarță 74,7cm

Ținând cont de vârsta rezultată din măsurătorile specialiștilor, de poveștile localnicilor și locul unde se află, și anume curtea Bisericii cu Hramul Sf. Nicolae, spunem că bătrânul stejar ne amintește de codrii legendari  de altă dată ai Văii Zeletinului.

Falnic , impunător, tăcut , acest stejar a dăinuit în timp până în zilele noastre încă de pe vremea domnitorului Mihail Sturdza. Răsăirit în anul 1848, în vremuri tulburi pentru poporul român când a avut loc Revoluția română , a dovedind că este cu adevărat un simbol al puterii și durabilității. Contemporan cu alte  evenimente majore care au marcat istoria poporului român, cum ar fi  –  Războiul de Independență (1877-1878), Marea Unire de la Alba- Iulia ( 1918) precum și Cele Două Războaie Mondiale  (1914-1918 și 1939-1945), a trăit alături de locuitorii comunei emoțiile, durerile sau bucuriile preovocate de acestea.

Localnicii mai în vârstă povestesc cu drag despre acest stejar care a fost mult timp folosit drept observator sau  clopotniță pentru clopotul satului , dintre ramurile sale vestindu-se astfel începerea slujbelor religioase  , chemarea credincioșilor la rugăciune  sau aducând vești mai puțin bune, cum ar fi moartea unui locuitor. Aflat în fața bisericii acest stejar a fost martor la botezul multora dintre noi sau la închegarea familiilor prin cununia religioasă, transmițând de fiecare dată din puterea și trăinicia lui. A rezistat în timp intemperiilor vremii și măreț, tăcut a privit parcă evenimentele petrecute pe aceste meleaguri.

Din respect pentru vârsta și pentru frumusețea lui, autoritățile locale au dat drept nume străzii pe care se află biserica,  ,,Strada Stejarului’’.

FAMILIA APOSTOLEANU

GHEORGHE și SMARANDA APOSTOLEANU –este una dintre cele mai vechi familii în istoria modernă a Moldovei, care a deținut mai multe moșii printre care și moșia Colonești.

Gheorghe Apostoleanu (1832-1895) , proprietarul moșiei Colonești, s-a  născut la Focșani într-o familie înstărită și a fost doctor în drept la Berlin, ministrul justiției, deputat și senator în mai multe legislaturi. A fost  consilierul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a contribuit din plin la Unirea Principatelor Române.

Smaranda Apostoleanu(1844-1925), fostă  Gîtza, este  fondatoarea primei societăţi de Cruce Roşie la acea vreme, sediul societăţii aflându-se chiar în casa familiei, de pe strada Cuza Vodă din Focșani unde cu bunăvoinţa Smarandei Apostoleanu, s-a semnat armistiţiul între România şi Puterile Centrale din primul război mondial. Trebuie spus că Smaranda Apostoleanu este şi fondatoarea unui pension pentru  tinerele fete din Focşani.

Pe raza comunei  Colonești, familia Apostoleanu a contribuit integral la construirea și inaugurarea primei școli, în anul 1908, actualmente monument istoric, la construirea vechiului sediu al Primăriei, inaugurat în anul 1909 și demolat în anul 2017, a unei mori de cereale, actualmente Cămin Cultural și a fostului sediu CAP. De moșia de la Colonești s-a ocupat mai mult soția boierului, Smaranda Apostoleanu,  aici  deținând   o curte boierească frumos realizată, dotată modern pentru sec XIX și început de secol XX.

Drept recunoștință , astăzi, strada principală care străbate satul Colonești și școala din localitate , poartă numele de ,,Smaranda Apostoleanu”.

Principalul profil economic al comunei este agricultura, terenul agricol reprezentând 70% din suprafața totală.
Creșterea animalelor se realizează în sistem gospodăresc individual.

Intrucăt zona este foarte săracă, comuna are nevoie de investiții economice pentru a putea utiliza forța de muncă existentă în zonă fapt pentru care administrația locală oferă o serie de facilități cum ar fi condiții și spații pentru investitori dornici să realizeze locuri de muncă și totodată oferă și sprijinul necesar.

În localitatea Colonești, Primăria poate pune la dispoziția unor eventuali investitori: teren, 3 grajduri ale C.A.P ce pot fi transformate într-un obiectiv economic cu investiții minime.

În ultimii ani, în comuna Colonești au fost realizate mai multe proiecte de importanță economică cum ar fi:

-EXTINDERE  REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITATEA  COLONEȘTI,COMUNA COLONEȘTI,  JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat în perioada 2014-2020, din bugetul local;

 -EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITATEA ZĂPODIA, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat în perioada 2014-2020, din bugetul local;

-EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN LOCALITATEA CĂLINI, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat în perioada (2014-2020), din bugetul local;

MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA COLONEȘTI, proiect în implementare, termen finalizare 30 iunie 2022.

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA COLONEȘTI, proiect în implementare, termen finalizare 30 iunie 2022.

MODERNIZARE TÂRG TRADIȚIONAL ZONAL COLONEȘTI, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU, proiect finalizat.

ISTORIC  TÂRG  SĂPTĂMÂNAL COLONEȘTI

Înființat la 06.10.1839 , prin hrisov domnesc al domnitorului Moldovei Mihail Sturdza (1834-1849), la cererea medelnicerului Vasile Vidrașcu- boier local și ctitor al bisericii Sf. Dumitru, târgul din ,,moșia Colonești,, funcționa o zi pe săptămână, lunea , cu un număr de 5 negustori, fiind cel mai mic târg la acea vreme din zona Moldovei.

În  perioada comunistă târgul a fost desființat urmând a fi redeschis prin acordul Consiliului Local Colonești și sprijinul primarului Bojescu Vasile, în colaborare cu un grup local de cetățeni, în februarie 1992.

În momentul de față târgul funcționează pe un teren ce în trecut a aparținut familiei boierului local Apostoleanu, după care , începând cu anul 1956 s-a aflat G.A.C. Colonești ( Gospodăria Agricolă Colectivă) ,, DRUMUL BELȘUGULUI” , care din anul 1965 s-a transformat în C.A.P. Colonești (Cooperativa Agricolă de Producție) ce a funcționat până în anul 1991.

În anul 2011, cu sprijinul Fundaței româno-franceze Amitie Roumaine și intervenția primarului Mîrzac Iancu-Valentin, s-au făcut primele amenajări, pentru ca în anul 2020 să fie câștigată  o finanțare AFIR ( plus finanțare de la bugetul local) prin intermediul GAL Colinele Tutovei pentru proiectul ,, Modernizare târg tradițional zonal Colonești”, prin care se modernizează dotarea acestuia, precum și o finanțare MDRAP pentru modernizarea căilor de acces prin asfaltare.

În octombrie 2021 a avut loc inaugurarea târgului Colonești care funcționează în prezent oferind condiții optime atât comercianților cât localnicilor.

În ultimii ani comuna Colonești a fost vizitată de o serie de oaspeți cum ar fi:

 • Vizita a 15 primari din Republica Moldova care au văzut modul în care sunt organizate serviciile sociale
 • Vizita anuală a unor cetățeni francezi (ultima dată anul acesta au fost peste 40 de cetățeni francezi  în ziua de 8 mai 2013) care au vizitat obiective din comună, stabilindu-se o serie de proiecte prin intermediul Asociației româno-franceze Amitie Roumaine.
 • Vizita realizată în luna februarie 2013 de către o delegație franceză din regiunea MIDI-PYRINEES

Obiective ce pot fi vizitate în comuna Colonești sunt cele două biserici monumente  istorice

În comuna Colonești serviciile medicale sunt asigurate prin:

-CABINETUL MEDICULUI DE FAMILIE

-CENTRU COMUNITAR INTEGRAT-proiect pilot implementat de Primăria Colonești în colaborare cu Consiliul Județean Bacău, DGASPC Bacău, DSP Bacău cu sprijinul UNICEF România.

CENTRU COMUNITAR INTEGRAT

În anul 2009 Primăria Colonești și Consiliul local Colonești au luat hotărârea de a realiza o clădire destinată medicului de familie care își desfășura activitatea într-un spațiu impropriu, dar, din lipsa fondurilor, este amânătă realizarea acestuia;

În anul 2014 cu ajutorul fundației Betania este realizat un spațiu pentru activități medicale;

În anul 2018, Primăria Colonești a semnat contractul de construire a unei clădiri cu mai multe cabinete, ,,Construire și dotare dispensar și farmacie, localitatea Colonești, județul Bacău cu Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ( MLPDA), prin Programul Național de Dezvoltare Locală II.

Construcția clădirii s-a realizat pe două nivele, având o suprafață de 363 mp, este branșată la utilități, oferă condiții foate bune pentru servicii medicale cât și sociale,   iar dotarea cu mobilier, aparatură și instrumentar s-a făcut atât cu sprijinul MLPDA  cât și cu sprijinul UNICEF România.

În anul 2021 se semnează contractul de colaborare între Primăria Colonești și UNICEF România, iar clădirea gândită a fi dispensar uman devine spațiul unde ia ființă Centrul Comunitar Integrat Colonești, locul unde, în prezent, copiii cu dizabilităţi, cu CES, romi și vulnerabili, precum şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora primesc la nivel local servicii medicale de specialitate gratuite, eliminându-se astfel costurile de deplasare la unitățile medicale din municipiul Bacău precum și  servicii socio-educaționale prin care beneficiarii proiectului își îmbunătățesc calitatea vieții .

Centru Comunitar Integrat Colonești a luat naștere în urma semnării acordului de parteneriat pentru implentarea proiectului „Asigurarea Incliziunii Sociale  – ruperea Cercului Vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”,  încheiat între UNICEF România și UAT Colonești, având ca obiectiv general  asigurarea incluziunii sociale a copiilor și a adolescenților, cu precădere a celor mai vulnerabili prin sistemele de protecție socială, sănătate, educație și norme sociale, de calitate, echitabile , atât pentru beneficiarii din Colonești cît și pentru cei din localitățile învecinate. Astfel prin acest proiect, Unitățile Administrativ Teritoriale Colonești, Dealu Morii, Motoșeni, Răchitoasa și Vultureni au devinit parteneri și colaboratori pentru a duce la bun sfârșit obiectivul principal al proiectului.

Centrul Cmunitar Colonești oferă servicii de :

-Asistentă medicală comunitară;

-Medicină de familie,  cabinet modern situat la parterul clădirii CCI, cu spațiu destinat pentru sala de aşteptare, cabinet consultații şi sală tratamente;

-Telemedicină;

-Medicină de specialitate în domeniile: Kinetoterapie, psihologie-logopedie, pediatrie, cardiologie, ginecologie, geriatrie, medicină internă, ORL, ortopedie și psihiatrie.

-Consiliere si sprijin în îngrijirea la domiciliu și paleație;

-Planificare familială;

-Medicină dentară;

-Asistentă socială și educatională în funcție de nevoile identificate ale  beneficiarilor centrului pe aceste componente.

La Centrul Comunitar Integrat Colonești serviciile medicale de specialitate sunt oferite de medici specialiști din cadrul Clinicii Sfânta Maria Bacău.